top of page
Glass Buildings

Aukce na elektrickou energii

V poslední době je cenový vývoj energií těžko předvídatelný. Odhadnout, zda-li je právě Vaše cena opravdu "dobrá", je pro laika velmi obtížné. Jediné, s čím lze s jistotou počítat, je trvalý růst cen i do budoucna. Co je třeba udělat pro úspěšné vyjednání podmínek na dodávky elektrické energie s využitím reverzních aukcí neboli (e-aukcí):

Součástí zadání pro reverzní aukce online (e-aukce) je poskytnutí následujících informací (většina údajů je na fakturách):

- o odběrateli: obchodní firma, sídlo, doručovací adresa, IČ, DIČ, kontaktní údaje na osoby jednající za společnost i na osobu pro jednání s dodavatelem (např. energetik), bankovní spojení

- o odběrných místech: adresa, EAN, číslo odběrného místa /OM/, u odběrů ze sítí NN: číslo elektroměru,  údaje o hlavním jističi (např. 3 x 25A), distribuční sazba (např. C25d)

- o rezervovaných kapacitách: (roční a jsou-li sjednány, tak i měsíční), odběr z VN či odběr z NN

- o výši měsíčních odběrů v pásmu VT, NT nebo údaje o spotřebách v intervalu prováděného vyúčtování a roční souhrn odběrů (u jednotarifu se uvádí hodnoty jako VT)

- o předpokládaném odběru na sjednávané období (období, na které se bude uzavírat smlouva) pro uvedená odběrná místa

- případné další specifikace a požadavky na dodávky el. energie a obchodní podmínky (fixní cena, tolerance odchylek, způsob oznamování změn obchodních podmínek dodavatele, podmínky zvýšení/snížení odběrných míst, možnosti automatického prodloužení smlouvy, platby záloh a způsob vyúčtování, lhůty splatnosti apd.)

Námi poskytovaná služba elektronická aukce online neboli e-aukce na elektrickou energii zahrnuje:

  • spolupráci při specifikaci zadání e-aukce

  • přípravu reverzní online aukce

  • oslovení potenciálních dodavatelů energií

  • administraci e-aukce, kontrola přihlášených dodavatelů do e-aukce

  • zpracování protokolů a výsledků z elektronické aukce

  • případně návrh specifikace vymezujících obchodních podmínek závazných pro dodavatele

  • pomoc při výpovědi stávajících smluv a příprava smluv nového dodavatele

bottom of page